algemene-voorwaarden

DePennenwinkel hanteert naast de voorwaarden opgesteld via de Kamer van Koophandel de volgende branche-gerichte Algemene voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

1. Bij direct bestellen is er een keuze voor betaling via Ideal of op factuur. Na ontvangst van de levering kan er een nafacturering/debitering volgen vanwege onder/overlevering van de wettelijk toegestane 10% over- of onderlevering in de promotionele branche. Nafacturering dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Debitering geschiedt binnen enkele dagen na levering van de goederen. Hier wordt een creditfactuur voor aangemaakt.

2. Voor alle overige orders geldt betaling op factuur met eventuele vooruitbetaling. Voor factuurbetaling geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Het deel van een eventuele vooruitbetaling dient per omgaande te worden voldaan:

* voor orders tot en met € 1000 geldt betaling op factuur.

* voor orders boven € 1000 geldt 50% vooruitbetaling, 50% na ontvangst goederen.

* voor orders boven € 3000 geldt 70% vooruitbetaling, 30% na ontvangt goederen.

* voor orders boven € 5000 geldt 90% vooruitbetaling, 10% na ontvangst goederen. 

DePennenwinkel VOF behoudt het recht van bovenstaande af te wijken. In overleg kan van bovenstaande worden afgeweken.

In verband met onder- of overlevering kan een nafacturering of debitering volgen.

Leveringsvoorwaarden

1. Levering geschiedt vanaf fabriek. De goederen kunnen niet afgeleverd worden op beursstands en particuliere adressen. De order wordt afgeleverd op het in de orderbevestiging vermelde afleveradres.

2. Levering geschiedt door DHL, DPD, TNT of een andere koeriersdienst. Voor de aanname dient te worden getekend. De aflevering kan plaats vinden tussen 8 uur 's ochtends en 18 uur 's avonds. DePennenwinkel VOF is niet aansprakelijk voor pakketten die niet kunnen worden afgegeven wanneer levering geschiedt binnen bovenstaand tijdsbestek.

3. Levering geschiedt franco vanaf elk bedrukte ordergrootte. Voor onbedrukte orders worden de daadwerkelijke verzendkosten berekend. Voor de waddeneilanden, België en Duitsland geldt een toeslag.

4. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze bij hem worden afgeleverd, danwel op het moment waarop deze hem volgens de orderbevestiging of overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Koper dient voor ontvangst aanwezig te zijn en te tekenen. De ondertekenaar is vanaf moment van ondertekening verantwoordelijk voor de goederen, DePennenwinkel VOF beschouwt na ondertekening de goederen als zijnde afgeleverd. Wanneer koper niet aanwezig is zal doorgaans een tweede aanbieding plaatsvinden. Eventuele extra kosten na een 2e aanbieding worden koper in rekening gebracht.

5. Een eventuele termijn van levering is indicatief. Een opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn. DePennenwinkel VOF op de fabriek kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor zaken die buiten onze invloedssferen vallen (stakingen, calamiteiten, ongevallen etc.). Een indicatieve levertermijn gaat in, en wordt geteld in werkdagen, nadat er een akkoord is gegeven op de digitale drukproef. Bij spoedleveringen zullen de afgesproken dagen door de fabriek in acht worden genomen. Ook dan kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor zaken die buiten onze invloedssferen vallen (koeriersstakingen o.i.d.). Koper behoudt de plicht de artikelen af te nemen. Tenzij de levertijd onbillijk is heeft koper nimmer het recht de order na goedkeuring op de drukproef te annuleren. De levertijd wordt dan naar alle redelijkheid opgeschort. 

6.DePennenwinkel VOF is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan schriftelijk is afgeweken. Extra kosten voor deelleveringen zullen nimmer ten laste komen van de koper. Wanneer nodig geacht kunnen deelleveringen afzonderlijk van elkaar worden gefactureerd.

7. Wettelijk is vastgesteld dat het geleverde aantal om druktechnische redenen maximaal 10% mag afwijken van het door koper bestelde aantal. Er kan derhalve sprake zijn van een onder- dan wel overlevering van 10%. Het daadwerkelijk geleverde aantal wordt gefactureerd. Bij de optie direct bestellen kan er derhalve sprake zijn van nafacturering/debitering. Koper heeft de plicht de geleverde aantallen binnen deze marges af te nemen. Geleverde aantallen buiten deze marges worden niet gefactureerd. 

8. Bij verlies van goederen door overmacht wordt DePennenwinkel VOF geacht de schade voor koper zoveel mogelijk te beperken. Met koper kan overeengekomen worden de goederen opnieuw te leveren tegen de daarvoor geldende nieuwe levertijden. DePennenwinkel VOF wordt geacht een dergelijke levering met spoed aan te vragen. DePennenwinkel VOF kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging, buiten de invloedssferen van DePennenwinkel VOF om.

9. Na levering gaat het risico van beschadiging van de artikelen over op de klant. Beschadiging door vervoer, productiefouten, bedrukkingsfouten dienen binnen 2 dagen na ontvangst te worden gemeldt. Indien mogelijk zoveel mogelijk met beeldmateriaal. Hierop kan DePennenwinkel VOF snel actie ondernemen om de goederen te vervangen of te herstellen. Wanneer ook herstel niet mogelijk is wordt een gelijkwaardige vervangende product aangeboden aan koper.

10. Na akkoord op de drukproef is DePennenwinkel VOF niet aansprakelijk voor afwijkingen in de drukkleuren. Drukkleuren die niet zijn opgegeven met PMS-kleurcodes zijn indicatief. Beeldscherminstellingen geven niet de exacte kleurweergave. Indicatieve kleurbedrukkingen zijn uitgesloten van aansprakelijkheid, tenzij de kleurafwijking onbillijk is.

11. Fabrikanten veranderen doorlopend het assortiment,  minder gangbare modellen verdwijnen uit de collectie en kleurcodes worden aangepast. Bij een exacte herhalingsopdracht kan het voorkomen dat de kleur van de uitvoering (deels) is gewijzigd. In verband met de personalisatie geeft een (deels of licht) gewijzigde levering geen recht tot het niet afnemen van de artikelen. Noemenswaardige wijzigingen kunnen door ons deels worden aangepast, door bijvoorbeeld veranderen van delen van de pen, of door het toepassen van een korting. Voor alle gepersonaliseerde goederen geldt, licht afwijkende leveringen geven geen recht tot het niet aannemen van de zending.

Annulerings- en wijzigingsvoorwaarden

1. Koper heeft het recht een bepaalde order te annuleren binnen 24 uur na door ons ontvangen artwork. Door ons gemaakte kosten m.b.t. het artwork zullen aan koper in rekening worden gebracht (bijv. filmkosten, zetteksten etc.).

2. Spoedorders en speciaal op aanvraag gemaakte goederen (custommade) goederen kunnen nimmer worden geannuleerd.

3. Annulering na goedkeuring van de drukproef is nimmer mogelijk. In overleg kan, indien mogelijk, hiervan afgeweken worden.

4. Tussentijdse wijzigingen m.b.t. aantal, product en bedrukking is ten alle tijde mogelijk tot moment van goedkeuring drukproef. Spoedaanvragen en Custommade artikelen zijn hiervan uitgesloten. DePennenwinkel kan echter niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een bepaalde tussentijdse wijziging niet meer mogelijk is. De order zal volgens de oorspronkelijke aanvraag geleverd worden. Het is mogelijk dat door een tussentijdse wijziging de leverdatum opgeschoven wordt, dit kan nimmer een reden zijn om de order te annuleren. 

5. DePennenwinkel VOF is gerechtigd bepaalde orders niet in behandeling te nemen (bijv. wanneer koper niet het juiste artwork aan kan leveren of wanneer de werkwijze van de orderbehandeling door koper niet past binnen het beleid van DePennenwinkel.nl.

Productvoorwaarden

1. Afbeeldingen, catalogi, kleuren en overige verstrekte informatie op onze site is/zijn doorlopend aan verandering onderheving. Het doel is om de site zo up to date mogelijk te houden. DePennenwinkel VOF kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor minieme veranderingen in kleur, productinformatie, uitvoering van een artikel of enig andere aanpassing.

2. Wanneer na bestelling van koper een product binnen 14 dagen niet voorradig is, heeft koper het recht de order te annuleren. Koper heeft dit recht niet indien DePennenwinkel de mogelijkheid biedt hetzelfde product van een andere fabriek te leveren.

3. Koper heeft het recht de order te annuleren bij tussentijdse prijsverhogingen. DePennenwinkel VOF heeft het recht de order te annuleren wanneer blijkt dat de weergegeven prijs op de website in ernstige mate afwijkt van de daadwerkelijke verkoopprijs. Kostprijs mag nimmer hoger zijn dan verkoop- of aanbiedingsprijs.

4. DePennenwinkel VOF controleert dagelijks de productinformatie en prijzen op de website. Ondanks zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de weergegeven prijs niet de juiste prijs is. Voor alle artikelen geldt dat prijzen, bedrukkingsprijzen en instelkosten onder voorbehoud zijn van typefouten.

5. Aanbiedingsprijzen op de homepagina van DePennenwinkel VOF gelden zolang voorradig en tot tijdstip van einde aanbieding. DePennenwinkel VOF heeft het recht, doch alleen wanneer noodzakelijk, een order betreffende een aanbiedingsartikel niet in behandeling te nemen wanneer de aanbieding niet meer geldt.

6. Voor de meeste artikelen geldt een minimale afname. DePennenwinkel VOF is gerechtigd zich aan deze minimale afname te houden. In overleg kan hiervan afgeweken worden. Sommige artikelen vallen onder de zg. kleine ordertoeslagen. Deze artikelen kunnen in kleinere aantallen dan de laagste staffelprijs geleverd worden. DePennenwinkel VOF heeft het recht voor alle artikelen maximale afnames aan te houden wanneer hier aanleiding toegeeft.

7. DePennenwinkel VOF kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor minieme verschillen in een toegestuurde monster en de geleverde goederen. Afwijkingen in kleur en product kunnen door beeldscherminstellingen afwijken van de verwachte kleurstelling.

Voorwaarden m.b.t. samples aanvragen

1. Het aanvragen en toesturen van samples met een artikelwaarde tot en met € 2,00 is gratis, mits brievenbuszending van toepassing is. U kunt meerdere samples in één keer aanvragen, echter een max. van circa 8 samples. Artikelen met een artikelwaarde tussen € 2,00 en € 5,00 worden gratis op zicht verstuurd. Deze dienen na beoordeling te worden geretourneerd. U kunt max. 4 samples aanvragen. Samples boven € 5,00 worden in overleg toegestuurd. Vraagt u meer dan 2 samples aan uit deze categorie, dan wordt er een factuur meegestuurd. Vraagt u samples uit verschillende prijscategorieën aan, dan is het mogelijk dat wij deze versturen met een factuur. We overleggen altijd vooraf.

2. Het opvragen van meerdere samples is mogelijk. Wanneer artikelen op zicht niet terug gestuurd worden is DePennenwinkel VOF gemachtigd de artikelen tegen de laagste staffelprijs te facturenen. Voor een sampleaanvraag met facturatie wordt de sampleaanvraag gezien als een order, hiervoor gelden onze reguliere betalingsvoorwaarden.

3. DePennenwinkel VOF heeft niet alle samples op voorraad. Voorraadartikelen worden nog dezelfde dag verstuurd. Wanneer een sample bij de fabriek moet worden opgevraagd is het mogelijk dat verzending na enkele werkdagen geschiedt.

4. DePennenwinkel VOF stuurt bij voorkeur de door aanvragen gevraagde kleur(en) van het artikel. In overleg kan het artikel in een andere kleurstelling worden toegestuurd.

5. DePennenwinkel VOF kan nimmer aansprakelijk worden gesteldt voor lichte kleurafwijkingen of model- en/of vullingafwijkingen tussen verzonden sample en geleverd artikel.

Aanlevering voor bedrukte artikelen

1. Koper heeft de plicht DePennenwinkel VOF te voorzien van het juiste artwork. Artwork dient te worden aangeleverd in een EPS-  of PDF-gevectoriseerd bestand. AI-bestanden zijn bruikbaar wanneer er geen EPS- of PDF-bestanden voorhanden zijn. Wanneer koper in gebreke blijft het juiste artwork aan te leveren kan DePennenwinkel nimmer aansprakelijk worden gesteld voor kosten voortvloeiend uit het niet kunnen leveren van de artikelen.

2. DePennenwinkel VOF biedt koper gratis de mogelijkheid teksten om te zetten naar EPS-gevectoriseerde bestanden, mits lettertype voorkomt in het lettertype-overzicht in Word. DePennenwinkel VOF biedt koper de mogelijkheid logobestanden om te zetten naar gevectoriseerde bestanden. Vooraf wordt koper op de hoogte gesteld van de kosten, waarna koper gerechtigd is de order te laten plaats vinden dan wel te annuleren.

Aanleveringsvoorwaarden artwork

1. Voordat een artikel bedrukt of bewerkt wordt, wordt er een digitale drukproef gemaakt. De eerste en eventueel een tweede, gewijzigde, drukproef is gratis. Vervolgwijzigingen, worden afhankelijk van de reden van wijzgiging, gefactureerd of gratis aangepast. Vooraf wordt met koper overlegt over eventuele kosten van een vervolgwijziging van de drukproef.

2. Een akkoord op de drukproef is voor koper binden en verplicht koper tot afname van de bestelde artikelen.

3. Koper dient een digitale drukproef op fouten te controleren. De drukproef is, naast het geven van een visueel beeld van het artikel met bedrukking tevens bedoelt om fouten in bedrukking, aantal, drukkleuren, tekstfouten en aantal te verkleinen en te voorkomen. DePennenwinkel VOF kan na een akkoord op de digitale drukproef niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de bedrukking, aantallen, artikelkleur(en) of drukpositie(s), wanneer overeenkomstig de drukproef gepersonaliseerd is.

4. Voor alle artikelen geldt dat er wordt gewerkt met een digitale drukproef vooraf. Een uitzondering kan worden gemaakt bij zeer snelle spoedorders waar goedgekeurd artwork op is ontvangen.

5. Een orderbevestiging is informatief. Eventuele fouten in de orderbevestiging dienen per omgaande te worden doorgegeven. Aan fouten in de orderbevestiging kunnen geen rechten worden ontleend. De afgesproken productprijs, het artikel en aantal en de bedrukking via mail gaat voor de orderbevestiging.

Voorwaarden m.b.t. te late levering

1. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichtingen is de koper van rechtswege in verzuim. Indien betaling ook na een aanmaning uitblijft is DePennenwinkel VOF gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle met de incassering verband houdende kosten, zoals bijv. gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en wettelijke handelsrente vanaf vervaldatum factuur worden aan koper berekend.

2. Door koper gedane (deel)betalingen worden op de verschuldigde kosten (kosten, rente en daarna vordering) in mindering gebracht.

3. Wanneer koper een deel van de factuur betwist, dient het overige deel volgens de voorwaarden onder betalingsvoorwaarden te worden voldaan.

Voorwaarden m.b.t. fouten in de levering

1. Bij fouten in de levering, bijv. door verkeerde druk of ander menselijke fout, heeft DePennenwinkel VOF het recht de klacht zo spoedig mogelijk te herstellen en op te lossen. De order kan door de klant niet worden geannulleerd. DePennenwinkel VOF moet immer de mogelijkheid krijgen klachten en fouten te herstellen.

2. Onze producten worden tegen zeer scherpe en voordelige tarieven aangeboden. Derhalve geeft DePennenwinkel geen (buitensporige) kortingen wanneer een fout of klacht binnen een redelijke termijn hersteld wordt.

3. Fouten in de levering dient door de koper binnen 3 dagen na ontvangt van de goederen te worden doorgegeven, eventueel aangevuld met foto's of beeldmateriaal van de klacht. Koper dient na ontvangst de goederen te controleren op juistheid van de levering. Controle van artikel, kleur artikel en bedrukking dienen na ontvangst te worden gecontroleerd. Vroegtijdige slijtage van de opdruk of materiaalschade kan, in uitzonderlijke gevallen, in de loop van de garantieperiode worden doorgegeven. Fouten in de opdruk, onjuiste drukkleur of foutief product dient de koper binnen de reeds eerder aangegeven 3 dagentermijn door te geven. Klachten na deze termijn worden doorgaans niet meer in behandeling genomen, in overleg zullen wij uiteraard altijd iedere klacht in behandeling nemen en oplossen wanneer dit binnen ons gezichtsveld mogelijk is.

4. De pennenwinkel biedt op de site de mogelijkheid kleine aantallen te leveren. Indien de hele zending foutief gedrukt is, zal de order opnieuw worden gedrukt. Wanneer een klein aantal pennen foutief is gedrukt, wordt dit aantal gecrediteerd. Het is niet mogelijk een klein aantal pennen na te leveren.

5. De pennenwinkel biedt de mogelijkheid pennen full colour te laten bedrukken. Deze druktechniek werkt anders dan tampondruk of zeefdruk. Bij een full colour druk is de opdruk iets korreliger. Een korrelige opdruk is geen reden om de pennen als foutief te bestempelen. Een full colour opdruk wordt gedrukt in CMYK-kleuren, deze wijken iets af van PMS-drukkleuren. Het verschil is klein. Een afwijking in CMYK-kleuren geeft derhalve geen recht op een klacht.

Voorwaarden bij annulering spoedaanvragen

Wanneer de pennenwinkel duidelijke indicaties krijgt dat een spoedbestelling een order wordt en deze wordt op het laatste moment voor akkoord drukproef geannulleerd, worden er kosten in rekening gebracht. Elke drukproef wordt dan in rekening gebracht. Kosten per drukproef € 7,50.

Contact